Oferta dla firm
PRAWO HANDLOWE

Przygotowywanie umów oraz ich analiza, wsparcie w bieżącej działalności, zabezpieczenie prawne negocjacji handlowych, obsługa procesów inwestycyjnych

ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej, umowy spółek z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, wsparcie dla nowych przedsiębiorców, rozwiązania dla Start-Up

PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

Przygotowanie procesu przekształceniowego, analiza ryzyk, doradztwo podatkowe, przygotowanie plany przekształcenia, projektów uchwał, umowy spółki, reprezentacja w postępowaniu sądowym. Przekształcenie spółki cywilnej, spółki jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga koordynacji wielu podmiotów. Skuteczność i prawidłowość rozwiązań przyjętych na etapie przekształcenia bezpośrednio wpływać będzie na prowadzenie biznesu po przekształceniu.

SUKCESJA MIĘDZYPOKOLENIOWA, DZIEDZICZENIE

Przygotowanie przekazania udziałów, przygotowanie przekazania majątku firmy, przygotowanie przejęcia kontroli, rozliczenia z spadkobiercami, rozliczenia z wspólnikami. Wielu spośród naszych Klientów prowadzi swoje przedsiębiorstwa od kilkudziesięciu lat i obecnie stoją przed wyzwaniem zmiany pokoleniowej w swoich firmach. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni ostatnich lat, w czasie których obsługiwaliśmy od strony prawnej wiele procesów przekształceń, zbycia czy przejęć podmiotów gospodarczych, oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę procesów sukcesji przedsiębiorstw przez następców. Prawnicy naszej kancelarii wspólnie z doradcami podatkowymi analizują indywidualnie każdą sprawą, przygotowują dla Klienta analizę oraz szczegółowy plan sukcesji, który następnie jest wdrażany w życie. Dzięki profesjonalnemu wsparciu z naszej strony Klient może mieć pewność, że przyszłość jego biznesu będzie bezpieczna.

RESTRUKTURYZACJA UPADŁOŚCI

Przeprowadzamy analizę występowania przesłanek wszczęcia danego rodzaju postępowania, doradzamy jak sprawnie przeprowadzić postępowanie, negocjujemy z wierzycielami, korzystne warunki restrukturyzacji, przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty w toku postępowania, reprezentujemy Klientów nasz wszystkich etapach postępowania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Reprezentujemy członków zarządu w sporach prowadzonych przeciwko nim w oparciu o odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki. Występujemy w sporach z ZUS oraz urzędami skarbowymi. Reprezentujemy wierzycieli niewypłacalnych spółek. Prowadzimy windykację przeciwko członkom zarządu z tytułu niespłaconych zobowiązań spółki.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Prawo zamówień publicznych jeszcze szczególnym obszarem naszych zainteresowań. Zespół kancelarii tworzą osoby, które od lat zajmują się tą tematyką obsługując zarówno zamawiających jak i firmy ubiegające się o zamówienia. Nasi prawnicy doskonale orientują się w świadczeniu pomocy prawnej w tym zakresie rynku usług medycznych a także obsłudze inwestycji budowlanych. Audyt prawny zamówień publicznych, analiza dokumentacji przetargowej, wyjaśnienia dla zamawiających, postępowania sporne,

reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą. Szkolenia. Firmom, które stale ubiegają się o zamówienia publiczne oferujemy stałą obsługę prawną. Ta forma współpracy z naszą kancelarią pozwala klientowi w perspektywie długofalowej poczynić znaczne oszczędności. Z doświadczenia wiemy jednak, iż najistotniejszym argumentem przy wyborze stałej obsługi prawnej dla przedsiębiorców jest możliwość korzystania w ramach np.. ryczałtu z prawników, którzy już na etapie składanie ofert sprawdzą je pod kątem kompletności oraz braków formalnych. Pozwala to uniknąć sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

PRAWO AUTORSKIE, PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

SPORY KORPORACYJNE – REPREZENTACJA WSPÓLNIKÓW

Prawnicy z naszej kancelarii wspomagają wspólników w sporach korporacyjnych. W ramach oferty skierowanej dla tej grupy Klientów zabezpieczamy prawnie prawa udziałowe przysługujące wspólnikom. Dbamy aby nasi Klienci uzyskiwali należne im profity z tytułu uczestnictwa w spółce jak i w związku z wystąpieniem z niej. Reprezentacja podczas zgromadzeń wspólników, zaskarżanie uchwał, reprezentacja w postępowaniach o rozwiązanie spółki, reprezentacja w sprawach o wyłączenie wspólnika, negocjacje związane z wyceną udziałów.

OBSŁUGA PROCESÓW DEWELOPERSKICH

Przygotowanie transakcji nabycia nieruchomości, opracowanie prospektu informacyjnego, opracowanie umowy deweloperskiej, przygotowanie oraz analiza umów o roboty budowlane, umowy o podwykonawstwo.

PRAWO PODATKOWE

Praktycznie każda z powierzonych nam spraw wymaga analizy podatkowej. Dlatego korzystamy z wsparcia doradcy podatkowego. Wspólne zespołowe działanie przynosi wymierne efekty i pozwala uniknąć przykrych konsekwencji skarbowych. Odwołania o decyzji organów podatkowych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PRAWO PRACY

Reprezentacja pracodawców w sądach pracy, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy korzystania z mienia pracodawcy, zakaz konkurencji.

WINDYKACJA

Skuteczna windykacja na każdym etapie. Efektywne poszukiwanie majątku dłużnika wraz z analizą powiązań kapitałowych. Sprawy sądowe o zapłatę, zabezpieczanie roszczeń,

poszukiwanie majątku, analiza powiązań kapitałowych, ugody windykacyjne, uznanie długu, dodatkowe zabezpieczenia.